มาตรฐานรายวิชา

มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร

2. ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

3. ติดตั้งและเดินสายระบบไฟฟ้าใต้ดิน