จุดประสงค์รายวิชา

2104-2121 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 2 (4)

Electrical Installation for Exterior

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจชนิดของสายไฟฟ้า เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งภายนอก

2. เพื่อให้มีทักษะในการปักเสา พาดสายไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์

3. เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องชนิดของการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

4. เพื่อให้สามารถติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน

5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน