คำอธิบายรายวิชา

๓๐๐๐-๑๑๐๑ ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๓ (๓)

(Thai for the Workplace)

จุดประสงค์รายวิชา

๑. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

๒. เพื่อให้สามารถนำภาษาไทยไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารงานอาชีพและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้เห็นคุณค่า ความงดงามของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย

มาตรฐานรายวิชา

๑. เลือกใช้ภาษาไทยอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส

๒. วิเคราะห์และประเมินค่าสารที่ได้จาการฟัง การดู การอ่าน และนำเสนอข้อมูลอย่างมีระบบ

๓. ใช้กระบวนการเขียน การพูด รูปแบบต่าง ๆ สื่อสารในงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

มีคุณธรรม

๔. แยกแยะเนื้อหาสาระ คติ คุณธรรม ค่านิยม ที่ได้จากการศึกษาวรรณกรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และนำมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพและการดำเนินชีวิตได้


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย สื่อสารอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

 กาลเทศะ 
บุคคล และโอกาส วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่าน การนำเสนอ

ข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล การพูดที่ใช้งานอาชีพ

และในโอกาสต่าง ๆ
ของสังคม การเขียนจดหมายที่จำเป็นต่องานอาชีพ การใช้ภาษาไทยใน

การเขียนประชาสัมพันธ์ และ
เขียนโฆษณา  เขียนรายงาน เขียนโครงการ และบทร้อยกรองเพื่อ

งานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์ในงานอาชีพ

และการดำเนินชีวิต