จุดประสงค์รายวิชา

รหัสวิชา  2000 – 1612  ชื่อวิชา  เพศศึกษา (Sex Education)   ท – ป – น  2 – 0 – 1

จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมและไม่ปลอดภัย
2. รู้วิธีป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม
3. วิเคราะห์อิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงได้
4. สร้างแรงจูงใจต่อตนเองที่จะมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากเอดส์ และเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม