การวัดและประเมินผล

โครงการวัดและประเมินผล

ภาคเรียนที่  : 1                                                                                                       ปีการศึกษา: 2554

วิชา : ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม                                                                    รหัสวิชา: 2000-1223

ระดับชั้น : ปวช. 1                                                                                                 สาขาวิชา : ช่างอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้สอน :  นางสาวดาริน  กีฏามระ

                               

­

ครั้งที่

วัน / เดือน / ปี

รายการสอน

คะแนน

วิธีวัดผล

1

30/05/54

Know your tools

10

Speaking

2

13/06/54

The right tools for the job

10

Speaking

3

04/07/54

Instructions

5

Writing

4

25/07/54

How to do things

10

Speaking

5

21/08/54

Reading Comprehension

5

Reading & Writing

6

05/09/54

The job for you

10

Writing

7

12/09/54

Final  Examination

30

Test

 

 

 

 

 

วิธีการสอน / รูปแบบการสอน (Teaching techniques)

  1. การพูด (Description)
  2. การฟัง  (Listening)
  3. การอ่าน  (Reading)
  4. การเขียน  (Writing)
  5. การสนทนา  (Conversation)
  6. การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion)

 

สื่อการเรียนการสอน (Audio visual aids)

  1. รูปภาพ  (Pictures)
  2. เครื่องมือช่างจริง (Tools)
  3. แบบฝึกหัด  (Exercises)

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

 

รายการ

คะแนน

หมายเหตุ

การทดสอบความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาระหว่างเรียน

50

 

การทดสอบความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด

(การสอบปลายภาค)

30

 

การสังเกตเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม

-         การเข้าเรียน

-         ความรับผิดชอบ

-         การตรงต่อเวลา

-         ความร่วมมือกับผู้อื่น

20

 

รวม

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล  (Assessment)

 

 

คะแนนดิบ (Scores)

ระดับคะแนน (Grades)

คะแนนทั้งหมดที่นำไปตัดเกรดโดยใช้เกณฑ์คะแนนมาตรฐาน

 

 

 

 

 

 

                   80-100

                   75-79

                   70-74

                   65-69

                   60-64

                   55-59

                   50-54

                    0-49

                        4

                        3.5

                        3

                        2.5

                        2

                        1.5

                        1

                        0

 

 

 

 

หนังสือ / เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน (Materials)

-         วินัย    จันทรเกษม , ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม.

-         มัทนา    บำรุงผล ,  ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม.

-         English-Thai Dictionary.

-         English-English Dictionary.