คำอธิบายรายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา

1.

เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการใช้เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นในงานอุตสาหกรรม
 

 

2.

เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลาและ ปลอดภัย


มาตรฐานรายวิชา

1.

เข้าใจหลักการใช้เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นในงานอุตสาหกรรม

2.

เข้าใจวิธีการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิง

3.

เข้าใจคุณสมบัติของเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นอุตสาหกรรม

4.

เข้าใจวิธีการเก็บรักษาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นอุตสาหกรรม


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการจำแนกชนิด คุณสมบัติของเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และ

เชื้อเพลิงแก๊ส วัสดุหล่อลื่น การปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิง การนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรม และการเก็บรักษา