คำอธิบายรายวิชา

 
          ศึกษาเกี่ยวกับโมล สูตรและสมการเคมี ปฏิกิริยาเคมี สารประกอบไฮโดรคาร์บอน วัสดุสังเคราะห์ สมบัติของแข็ง สมบัติของเหลว สมบัติของก๊าซ ความร้อน การถ่ายโอนความร้อน การขยายตัวของวัตถุ หน่วยและการวัด เวกเตอร์ แรง แรงในต่างระนาบ การสมดุล จุดศูนย์ถ่วงสมการการเคลื่อนที่ โมเมนตัมเชิงเส้น โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน กำลัง  พลังงานนิวเคลียร์