คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้ขนาดเล็ก ศาลา โรงจอดรถประกอบด้วย แบบสถาปัตยกรรม  แบบวิศวกรรม  การใช้สัญลักษณ์ประกอบแบบ


                                            LaughingLaughingLaughing