โครงการสอนและโครงการวัดผลและประเมินผล (Course outline and Assessment plan)

สัปดาห์ที่

หัวข้อที่สอน 

จำนวนชั่วโมง 

วิธีสอน / กิจกรรม

Test

1

Orientation / Getting to know each others

2

Lecture / pair work

 

2

Greetings & Introductions

2

Discussion / pair work

 

3

Personal Information

2

Discussion / individual work

Test 1

4

Job Advertisement

2

Discussion / group work

Test 2

5

 Resume 1

2

Group work

 

6

 Resume 2

2

Discussion / Individual work

Test 3

7

application letter 1

2

Discussion / group work

 

8

application letter 2

2

Discussion / group work

Test 4

9

application form 1

2

Discussion / individual work

 

10

application form 2

2

Discussion / group work

 

11

Personal details

2

Test 5

12

Education 1

2

 

13

Education 2

2

Test 6

14

Experience

2

Test 7

15

Strength & Weakness

2

Test 8

16

General Information

2

  Test 9

17

Job Interview

2

Interviewing

Test 10

18

Final Examination

1

 

 


การประเมินผล
     สอบย่อย, แบบฝึกหัด, กิจกรรม, สัมภาษณ์        50 %
     สอบปลายภาค                                         30 %
     คุณธรรม จริยธรรม และ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  20%
     รวมทั้งสิ้น                                               100 %

รายการเอกสาร / ตำราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
   - Handouts

สื่อการเรียนการสอน
   1. Handouts
   2. Internet
   3. LCD projector and presentation files
   4. VCD on Job interview

หนังสือที่ให้นักศึกษาใช้เป็นตำราหลัก
   -

หนังสือที่ให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าเพิ่มเติม
   - Naterop, B.J., Erich Weis, and Eva Haberfellner (1985)
   - Business letters for all, OUP. - Starkery, C.M., Penn, N. W. (1994)
   - Essential life skills series: what you need to know about: getting a job& filling out 
     forms. NTC Publishing Group. - ผศ. ประไพศรี สงวนวงศ์ (2541)
   - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ สำนักพิมพ์จตรวัฒน์ - ยุพดี เพชรพิมานวงศ์ (2545)
   - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ

เงื่อนไขของวิชา
  1. นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 80%
  2. นักศึกษาที่มีความจำเป็นหรือเจ็บป่วยไม่สามารถมาเรียนได้ ให้ส่งใบลาและเอกสารยืนยันอื่นๆ
      ประกอบ (ถ้ามี)