จุดประสงค์รายวิชา

2104-2105 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน 3 (6)

Electrical Installation

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจการป้องกันอุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า

2. เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและในโรงงาน

3. เพื่อให้มีความเข้าใจเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและใน

โรงงาน

4. เพื่อให้มีทักษะในการเดินสายไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

5. เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า

6. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน