มาตรฐานรายวิชา

มาตรฐานรายวิชา

  1.  อธิบายธรรมชาติ พลังของภาษา และภูมิปัญญาทางภาษาไทยได้
  2. สรุปความสำคัญ และประสิทธิภาพของการเรียน การอ่าน การฟัง การดุ และการพูดได้
  3. นำทักษะภาษาไทยไปใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม และมีมารยาท
  4. นำความรู้ ข้อคิดที่ได้จากการศึกษา วรรณคดี วรรณกรรม และภูมิปัญญา ทางภาษาไทยใช้ในการดำรงชีวิตและงานอาชีพ