จุดประสงค์รายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติ พลังของภาษา และ ภูมิปัญญาทางภาษาไทย
  2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ และประสิทธิภาพของการใช้ทักษะภาษาไทยในการสื่อสาร
  3. เพื่อให้ใช้ทักษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
  4. นำความรู้ ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และภูมิปัญญาทางภาษาไทยไปใช้ในการดำรงชีวิตและงานอาชีพ