จุดประสงค์ มาตรฐาน คำอธิบายรายวิชา

 

โครงการสอน และโครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

 คณะวิชาสามัญ    ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554

***********************************
วิชา ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม   
รหัสวิชา 2000-1223                  

English for Industrial Trade

 ผู้สอน   นางสาวดาริน  กีฏามระ  โทรศัพท์ 089 0607499

 

จุดประสงค์รายวิชา 

  1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ คำศัพท์ และสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม
  2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตลอดจนสำนวน ภาษาและท่าทางในการสื่อสารที่เหมาะสม
  3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในขบวนการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองโดยการเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีตามความถนัดและสนใจ

 

มาตรฐานรายวิชา 

  1. อธิบาย บรรยาย ให้ข้อมูล สัดส่วน ขนาด รูปทรง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ คุณลักษณะเฉพาะ โดยใช้คำศัพท์เทคนิคพื้นฐานหรือประโยคสั้น ๆ
  2. อ่านและปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติคู่มือ ป้ายเตือนภัย และคำแนะนำความปลอดภัยในโรงฝึกงาน
  3. สนทนาเพื่อขอหรือให้ข้อมูล คำแนะนำ การให้บริการ และขั้นตอนการปฏิบัติโดยใช้ภาษาและท่าทางที่เหมาะสม
  4. วางแผนการเรียน เก็บบันทึกหลักฐานการเรียน และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งสื่อนอกสถานศึกษา

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษา ฝึกปฏิบัติ การอ่านเนื้อหาสาระที่เป็นพื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ สัดส่วน ขนาด รูปทรง ชื่อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ เครื่องหมาย ป้ายเตือนภัย (Warning Signs) ความปลอดภัยในโรงฝึกงาน(Workshop Safety) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานช่าง สาธิตวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานสั้น ๆ (Job Report) การรับงาน (Job Work Order)  การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ศึกษาความหมายของคำและศัพท์เทคนิคพื้นฐาน การบรรยายลักษณะงาน การแนะนำ ให้ข้อมูลและการให้บริการ ฯลฯ ใช้ภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สนทนาเรื่องเกี่ยวกับอาชีพช่างอุตสาหกรรม การวางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา