จุดประสงค์รายวิชา

 
  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโมล สูตรและสมการเคมี สารประกอบไฮโดรคาร์บอน วัสดุสังเคราะห์ สมบัติของสาร ความร้อน การขยายตัวของวัตถุ  หน่วยและการวัด เวกเตอร์ แรง แรงในต่างระนาบ การสมดุล  จุดศูนย์ถ่วง สมการการเคลื่อนที่ โมเมนตัมเชิงเส้น  โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน
  2.  เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาทดลอง                                                        
  3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวันได้