คำอธิบายรายวิชา (Course description)

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษา ที่ใช้ในการสมัครงาน คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผู้รับรองผู้สมัคร อ่านและสรุปใจความสำคัญจากประกาศรับสมัครงาน เขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ หนังสือรับรองการทำงาน ประวัติส่วนตัว กรอกแบบฟอร์มใบสมัครประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติโต้ตอบการสัมภาษณ์งาน สืบค้นและนำเสนอข้อมูลหางานทำจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ ฯลฯ

จุดประสงค์
  1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจคำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน
  2. เพื่อให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสมัครและสัมภาษณ์งาน
  3. เพื่อให้รู้จักการแสวงหาข้อมูลเพื่อการหางาน จากแหล่งสื่อความรู้ภาษาอังกฤษต่างๆ
  4. เพื่อให้เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษสมัคร และสัมภาษณ์งาน