คำอธิบายรายวิชา

วิชา ทักษะพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201)

Developing Skills for English Communication 1

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน
  2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรมสังคมของเจ้าของภาษาในบริบทที่พบ
  3. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ การแสดงความรู้และให้กลยุทธ์ในการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา

มาตรฐานรายวิชา

  1. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวัน และการทำงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง เหมาะตามวัฒนธรรมสังคม
  2. เลือกใช้สำนวนทางภาษาได้เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
  3. ใช้กลยุทธ์ในการฟัง และอ่านเพื่อความเข้าใจ บอกใจความสำคัญ รายละเอียดถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่ฟังและอ่าน
  4. เขียนบรรยาย เขียนบันทึก เขียนจดหมาย กรอกข้อมูล แบบฟอร์มโครงสร้างภาษาที่ถูกต้อง
  5. บูรณาการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับการเรียนรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียนโดยมีหลักฐานการเรียน บันทึกการเรียนรู้ การประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพิ่มพูนการใช้คำ และสำนวนในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับการอาชีพ และการปฏิบัติงาน เข้าใจความเหมือน ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมตามมารยาทสังคม ประเพณี และเจ้าของภาษา ฝึกการสนทนารูปแบบต่าง ๆ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จำลองเป็นต้น