คำอธิบายรายวิชาวงจรไฟฟ้า(3104-1001)


จุดประสงค์รายวิชา

     1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการและทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

     2. เพื่อให้สามารถคำนวณหาค่าความต้านทาน กระแส แรงดัน กำลังไฟฟ้า และตรวจสอบ

          แก้ไขหาข้อบกพร่องของวงจร

     3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความ

          ตระหนักถึงคุณธรรมของงานและมีจริยธรรมในการสรุปผล รายงานผลและนำเสนอ

มาตรฐานรายวิชา

       1. แก้ปัญหาโจทย์วงจรไฟฟ้าด้วยทฤษฎีวงจรไฟฟ้าต่าง ๆ

       2. ทดสอบคุณสมบัติของวงจรไฟฟ้า

       3. ทดสอบการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติองค์ประกอบของวงจร กฎของเคอร์ชอฟพ์ และทิศทางอ้างอิงแนวคิด

เบื้องต้น เกี่ยวกับกราฟของวงจรข่าย วงจรแบบตัวต้านทาน การวิเคราะห์แบบปมและเมช ทฤษฎีของ

เทวินินและนอร์ตัน คลื่นแบบไซน์ การแทนด้วยเพสเซอร์ อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ การวิเคราะห์ใน

สถานะอยู่ตัวต่อคลื่นแบบไซน์กำลังไฟฟ้า ผลตอบสนองเชิงความถี่ วงจรไฟฟ้าสามเฟส ระบบวงจร

และกำลังไฟฟ้าสามเฟส การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า