คำอธิบายรายวิชา


คำอธิบายรายวิชา
                  ศึกษาและวิเคราะห์วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง ผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้นบันได ผลตอบสัญญาณเข้าศูนย์ ผลตอบชั่วครู่และผลตอบสถานะอยู่ตัว สัญญาณกระตุ้นแบบเอกซ์โพเนนเชียลทรานเฟอร์-ฟังก์ชั่นเบื้องต้น คลื่นรายคาบ อนุกรมฟูเรียร์ ผลตอบสำหรับอินพุตใด ๆ ผลตอบอิมพัลส์ วิธีคอนโวลูชัน การแปลงแบบลาปลาซ และประยุกต์ใช้แนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟ ขอบข่ายวงจร สมการวงจรในลักษณะเมตริกซ์ สมการโนด เมช สมการลูบ และคัตเซต สมการสถานะ ความถี่ธรรมชาติ ฟังก์ชั่น วงจรขยาย วงจรสองคู่ขั้ว และการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการจำลองระบบ