2201-4404 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4

จุดประสงค์รายวิชา 

            1. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผลคำกับงานต่าง ๆ

            2. ตระหนักถึงการใช้โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์

            3. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

 

มาตรฐานรายวิชา 

            1. บอกรูปแบบของเอกสารประเภทต่าง ๆ

            2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการผลิตเอกสารประเภทต่าง ๆ

 

คำอธิบายรายวิชา 

            ปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบหนังสือราชการ บันทึกข้อความ จดหมายธุรกิจ จดหมายเวียน ปฏิบัติการ พิมพ์เอกสารตามรูปแบบ การพิมพ์ตาราง การพิมพ์นามบัตร แผ่นพับ แผ่นโฆษณา ใบวุฒิบัตร การจ่าหน้าซอง บัตรอวยพร แบบฟอร์ม

 

คู่มือ / เอกสารตำรา 

            1.รวมแบบฟอร์มเอกสารสำเร็จรูป และสัญญาต่างๆ ผู้เขียน เชิญศิริ รุ่งสบแสง 

            2.สร้างสารพัดเอกสารด้วย Excel+Word+PowerPoint ผู้เขียน อรอุมา เอกตาแสง 

 

คำชี้แจง  ให้นักศึกษา......

          ให้นักศึกษาสร้างแผ่นโฆษณาและแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word โดยมีข้อกำหนดดังนี้
          หัวข้อเรื่อง : เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แผ่นโฆษณาจำนวน 1 แผ่น กำหนดขนาดกระดาษเป็น A4 แนวตั้ง ใส่เนื้อหาหรือข้อความ รูปภาพประกอบ แผนที่เส้นทาง หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ของสำนักงานที่จะติดต่อไปได้ ของสถานที่ท่องเที่ยวที่นักศึกษาได้เลือกมา เลือกและกำหนดขนาดตัวอักษรให้ถูกต้องว่าแต่ละส่วนข้อความควรใช้ขนาดเท่าไหร่ พร้อมทั้งตกแต่งแผ่นโฆษณาให้สวยงาม จูงใจต่อผู้พบเห็น
          แผ่นพับ 1 แผ่น กำหนดขนาดกระดาษเป็น A4 แนวนอน จากนั้นแบ่งเป็น 3 คอลัมน์ตามรูปแบบการทำแผ่นพับ และใส่ข้อความเนื้อหาในแผ่นพับให้ครบถ้วนทุกหน้า ตรวจทานดูให้ละเอียดและครบถ้วนว่าควรมีอะไรบ้างจากนั้นให้ปริ๊นขาวดำหรือสี (ถ้าสะดวก) ส่งโดยเรียงหน้างานดังนี้
          1.หน้าปก ทำเป็นปกรายงานปกติ มีชื่อ นามสกุล รหัส วิชา ฯลฯ
          2.แผ่นพับ ให้ทำการพับให้เป็นแผ่นพับให้เรียบร้อย
          3.แผ่นโฆษณา แล้วเย็บแม็คที่มุมซ้ายบน ส่งก่อนเข้าสอบค่ะ