2201-4403 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3

จุดประสงค์รายวิชา 

             1. เข้าใจบทบาทและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล

             2. รู้หลักการ วิธีการนำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมการนำเสนอ

             3. มีทักษะการใช้โปรแกรมการนำเสนอ

             4. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

 

มาตรฐานรายวิชา 

             1. อธิบายความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลในงานธุรกิจ

             2. อธิบายความหมาย หน้าที่ และส่วนประกอบของโปรแกรมนำเสนอข้อมูล

             3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลในการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ

 

คำอธิบายรายวิชา 

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล หลักการออกแบบงานที่จะนำเสนอ การใช้โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล

 

คู่มือ / เอกสารตำรา 

            1.คู่มือ Office 2007 All in ONE ผู้เขียน จีราวุธ วารินทร์, อนรรฆณงค์ คุณมณี 

            2.เริ่มต้นใช้งาน PowerPoint 2007 ฉบับสมบูรณ์ ผู้เขียน สุรเชษฐ์ สมไชย,พิชญา ช่วยคงมา 

 

คำชี้แจง  ให้นักศึกษา......

           ให้นักศึกษาสร้างการนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint โดยมีข้อกำหนดดังนี้                
           หัวข้อเรื่อง : เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
           จำนวนหน้าสไลด์ : ไม่ต่ำกว่า 12 หน้า
           โดยการสร้างสไลด์นำเสนอนั้น ให้คำนึงถึงหลักการสร้างงานนำเสนอ แล้วให้นักศึกษานำมาประยุกต์ใช้กับชิ้นงานให้ถูกต้อง จากนั้นให้ปริ๊นสไลด์ที่สร้างเสร็จแล้วนั้น ลงในกระดาษ A4 โดยปริ๊นเป็นสีขาวดำหน้าละ 2 สไลด์ แล้วเข้าเล่มเป็นรายงานส่งก่อนเข้าสอบค่ะ

           คำเตือน หากตรวจพบว่าชิ้นงานที่นำมาส่งนั้น มีการคัดลอกจากผู้อื่น หรือเว็บไซต์อื่นๆ มาส่ง จะทำการปรับตก (0) ในรายวิชานี้ทันทีค่ะ