2201-4401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1

จุดประสงค์รายวิชา 

            1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจหลักการพื้นฐาน ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

            2.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงระบบการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์

             3.เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

มาตรฐานรายวิชา 

            1.อธิบายความหมาย ความสำคัญของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

            2.พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีระบบ มีคุณภาพและมีความปลอดภัย

 

คำอธิบายรายวิชา 

             เทคนิค องค์ประกอบ การจัดการที่สอดคล้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วัฏจักรของขบวนการธุรกิจที่สัมพันธ์กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ความต้องการ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

คู่มือ / เอกสารตำรา 

            1.การเขียนแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ ผู้เขียน จริญญา  จันทร์ปาน

            2.ก้าวแรกสู่ E-COMMERCE ผู้เขียน จิรธี  กำไร

 

คำชี้แจง  ให้นักศึกษา......

คำสั่ง ให้นักศึกษาเขียนรายงานด้วยลายมือตนเองตามหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้ (ไม่เกิน 15 หน้า)

          1.e-commerce คืออะไร มีหลักการ และวิธีการเข้าสู่ธุรกิจ e-commerce อย่างไรบ้าง จงอธิบาย
          2.e-commerce มีกี่ประเภท อะไรบ้าง แต่ละประเภทเป็นอย่างไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่างธุรกิจในแต่ละรูปแบบ
          3.ยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่เป็น e-commerce ประเภท B-to-C (Business-to-Consumer) ขั้นตอนการทำงาน มาโดยละเอียด
          4.ยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่เป็น e-commerce ประเภท C-to-C (Consumer-to-Consumer) ขั้นตอนการทำงาน มาโดยละเอียด

****** ประกาศ เรื่องการส่งงาน *****
----------- การส่งงาน ให้นักศึกษาส่งงานวันสอบ ไม่ส่งงาน ไม่ให้สอบค่ะ--------------
+++++ หน้าปกรายงานเขียนส่ง ครูหยาดพิรุณ  หิมพรหม ค่ะ +++++