2201-2401 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

จุดประสงค์รายวิชา 

            1. รู้หลักการและพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

            2. รู้ความหมาย หน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ

            3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

            4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ได้

            5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

 

มาตรฐานรายวิชา

            1. อธิบายความหมายองค์ประกอบและระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

            2. อธิบายความหมาย ความสำคัญของการทำงานของระบบปฏิบัติการ

            3. ปฏิบัติการใช้คำสั่งของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

            4. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้

 

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้

 

คู่มือ / เอกสารตำรา

            1.ระบบปฏิบัติการ ผู้เขียน พิรพร หมุนสนิท, สุธี พงศาสกุลชัย, อัจจิมา เลี้ยงอยู่

            2.คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ผู้เขียน ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง ให้นักศึกษา...

คำสั่ง ให้นักศึกษาเขียนรายงานด้วยลายมือตนเองตามหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้ (ไม่เกิน 15 หน้า)

        1.คอมพิวเตอร์มีหลักการทำงานอย่างไร อธิบายเป็นขั้นตอนให้ครบถ้วน

        2.ระบบปฏิบัติการแบ่งเป็นกี่ประเภท และมีหน้าที่อย่างไร

        3.บอกองค์ประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

        4.บอกชนิดของระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และเหตุใดจึงเลือกใช้ระบบปฏิบัติการนั้นๆ

****** ประกาศ เรื่องการส่งงาน *****
---------- การส่งงาน ให้นักศึกษาส่งงานวันสอบ ไม่ส่งงาน ไม่ให้สอบค่ะ--------------
+++++ หน้าปกรายงานเขียนส่ง ครูหยาดพิรุณ  หิมพรหม ค่ะ +++++            บทเรียนออนไลน์ ระบบคอมพิวเตอร์

            บทเรียนออนไลน์ วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์