3204-2011 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

จุดประสงค์รายวิชา

           1. มีความรู้ความเข้าใจระบบการทำงานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

           2. มีทักษะในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต

           3. เห็นคุณค่าในความสำคัญของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต่อการปฏิบัติงานธุรกิจและสังคม

 

มาตรฐานรายวิชา

           1. อธิบายมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย

           2. ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล ตลอดจนทำการรับ - ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์     

 

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย Protocol TCP/IP,Client – Server , DNS , SUBNet , FTP , Telnet , E – mail , WWW การติดตั้งระบบ อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล ปฏิบัติการใช้บริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต การเลือกผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต (ISP) ปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ต

 

คู่มือ / เอกสารตำรา

            1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้เขียน กิตติ ภักดีวัฒนะกุล

            2.เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ผู้เขียน โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์

 

คำชี้แจง ให้นักศึกษา...

คำสั่ง ให้นักศึกษาเขียนรายงานด้วยลายมือตนเองตามหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้ (ไม่เกิน 15 หน้า)

        1.อินเตอร์เน็ตมาจากคำว่า... และมีที่มาอย่างไร

        2.โครงสร้างของสถาปัตยกรรมรูปแบบ OSI แบ่งออกได้เป็นกี่เลเยอร์ อะไรบ้าง และแต่ละเลเยอร์ทำงานอย่างไร

        3.อธิบายรูปแบบโครงสร้างและหลักการทำงานของโปรโตคอล TCP/IP , FTP , HTTP , IP , Client-Server , DNS , SUBNet , Telnet

        4.อินเตอร์เน็ตมีบทบาทต่องานของท่านอย่างไร และหากไม่มีระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในงานแล้วจะส่งผลกระทบเช่นไร

****** ประกาศ เรื่องการส่งงาน *****
---------- การส่งงาน ให้นักศึกษาส่งงานวันสอบ ไม่ส่งงาน ไม่ให้สอบค่ะ--------------
+++++ หน้าปกรายงานเขียนส่ง ครูหยาดพิรุณ  หิมพรหม ค่ะ +++++แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

            อินเตอร์เน็ตและการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต

            โปรโตคอล

            LAN โปรโตคอล

            บทเรียนออนไลน์ เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล