2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

จุดประสงค์รายวิชา 

1. มีความเข้าใจหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้โปรแกรมสำหรับงานสำนักงาน การใช้อินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
2. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ติดตั้งอุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ จัดทำเอกสาร ตารางทำการ และนำเสนอผลงาน สืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต และรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
3. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วยความอดทน ประณีตรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 

1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคู่มือ
2. จัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ
3. สร้างตารางทำการเพื่องานอาชีพด้วยโปรแกรมตารางทำการ
4. สร้างสไลด์นำเสนอผลงานด้วยโปรแกรมการนำเสนอ
5. สืบค้นข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ตและรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายรายวิชา 

            ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลคำจัดทำเอกสาร เพื่องานอาชีพโดยเน้นการพิมพ์เอกสารด้วยระบบสัมผัสและตรวจแก้ไขความถูกต้อง การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่องานอาชีพโดยเน้นการคำนวณ เช่น ต้นทุน ราคาสินค้า บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน เน้นการสร้างกราฟและตารางและสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ

คู่มือ / เอกสารตำรา 

            1.คู่มือเรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์ ผู้เขียน พิษณุ ปุระศิริ 
            2.รวมแบบฟอร์มเอกสารสำเร็จรูป และสัญญาต่างๆ ผู้เขียน เชิญศิริ รุ่งสบแสง 
 
คำชี้แจง  ให้นักศึกษา......


คำสั่ง ให้นักศึกษาเขียนรายงานด้วยลายมือตนเองตามหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้ (ไม่เกิน 15 หน้า)

     1. จงอธิบายความหมายของคำว่า 'คอมพิวเตอร์'
     2. ยุคของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ยุค
     3. จงอธิบายขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
     4. จงอธิบายลักษณะเด่นและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

****** ประกาศ เรื่องการส่งงาน *****
----------- การส่งงาน ให้นักศึกษาส่งงานวันสอบ ไม่ส่งงาน ไม่ให้สอบค่ะ--------------
+++++ หน้าปกรายงานเขียนส่ง ครูหยาดพิรุณ  หิมพรหม ค่ะ +++++
 

      

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
           1. ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007
           2. Office 2007 Tutorial (youtube English Version)
           3  เรียนรู้ MS-Word 2007 กับ Provision
           4. การใช้งาน MS-Excel 2007
           5. การใช้งาน MS-Powerpoint 2007
           6. การสมัครใช้ free e-mail ที่ Hotmail (youtube  ภาษาไทย)
           7. การสมัครใช้ free e-mail ที่ G-Mail (youtube ภาษาไทย)
           8. Search อย่างเซียนด้วย google ตอนที่ 1
           9. Search อย่างเซียนด้วย google ตอนที่ 2
           10.Search อย่างเซียนด้วย googleตอนที่ 3
           11.Search อย่างเซียนด้วย google ตอนที่ 4
           12.Search อย่างเซียนด้วย google ตอนที่ 5

ความหมายของคอมพิวเตอร์ การทำลายน้ำ
การสร้างตารางและสมการ การทำสารบัญ
คุณสมบัีติของฮาร์ดแวร์ แบบทดสอบ Excel
ส่วนประกอบของ Microsoft Word ใบงานประวัติส่วนตัว
การจับภาพหน้าจอ ตัวอย่างข้อสอบเก็บคะแนน