3204-2302 การสื่อสารข้อมูลในสำนักงาน

จุดประสงค์รายวิชา 

            1.      มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN)

            2.      มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

            3.      มีจริยธรรมในการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

 

มาตรฐานรายวิชา 

            1. อธิบายระบบการทำงานของเครือข่ายเฉพาะที่ LAN

            2. สามารถปฏิบัติการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย

 

คำอธิบายรายวิชา 

            ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสารในสำนักงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ องค์ประกอบและการทำงานของระบบ LAN  Topology การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย LAN เช่น การรับ-ส่ง แฟ้มข้อมูล การสนทนาผ่านเครือข่าย การใช้คอมพิวเตอร์ในการรับ-ส่ง FAX ด้วยโปรแกรมรับ-ส่ง FAX การจัดการเครือข่ายเบื้องต้นผ่านระบบปฏิบัติการ Windows, Linux หรืออื่นๆ

 

คู่มือ / เอกสารตำรา 

            1.การสื่อสารข้อมูลในสำนักงาน ผู้เขียน อ.เศรษฐชัย ชัยสนิท

 คำชี้แจง ให้นักศึกษา...

คำสั่ง ให้นักศึกษาเขียนรายงานด้วยลายมือตนเองตามหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้ (ไม่เกิน 15 หน้า)

        1.การส่งสัญญาณข้อมูลแบ่งได้เป็นกี่ประเภท แต่ละประเภทมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง จงอธิบาย

        2.ประเภทของช่องทางการสื่อสารข้อมูลแบ่งได้เป็น 3 ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย

        3.อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์สื่อสารดังต่อไปนี้

            3.1 โมเด็ม (Modem)

            3.2 ฟรอนท์เอ็น (Front-end Processor)

            3.3 มัลติเพล็กเซอร์ (Multiplexer)

            3.4 หน่วยควบคุมการแยกสัญญาณ (Cluster Control Unit)

        4.ระบบการสื่อสารข้อมูลประเภทมีสาย และไม่มีสาย แตกต่างกันอย่างไร

****** ประกาศ เรื่องการส่งงาน *****
---------- การส่งงาน ให้นักศึกษาส่งงานวันสอบ ไม่ส่งงาน ไม่ให้สอบค่ะ--------------
+++++ หน้าปกรายงานเขียนส่ง ครูหยาดพิรุณ  หิมพรหม ค่ะ +++++


****** ประกาศ เรื่องการสอบ ******

---------- นักศึกษากลุ่มเทคโนฯ สำนักงานรุ่น 2 ให้เข้ามาสอบวันที่ 18-12-2554 เวลา 13.00 พร้อมทั้งส่งงานค่ะ------------

           
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

            การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

            ระบบสื่อสารข้อมูล

            การสื่อสารข้อมูล