3204-2305 การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร

จุดประสงค์รายวิชา 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบเอกสาร

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างฟอร์มจดหมายทางธุรกิจ

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร      

 

มาตรฐานรายวิชา 

1. สามารถสร้างจดหมายธุรกิจ

2. สามารถสร้างแบบฟอร์มและเอกสารที่ใช้ในองค์กร

 

คำอธิบายรายวิชา 

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการพิมพ์รายงาน หนังสือราชการ การจัดรูปแบบของจดหมายแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง และสามาถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านเอกสารได้

 

คู่มือ / เอกสารตำรา 

            1.Windows XP & Microsoft Office 2007 ผู้เขียน พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร

            2.คู่มือโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ฉบับสมบูรณ์ ผู้เขียน ภาษิต เครืองเนียม, บก., ภุชชงค์ เกวียกกุทันฑ์

คำชี้แจง ให้นักศึกษา...

คำสั่ง ให้นักศึกษาเขียนรายงานด้วยลายมือตนเองตามหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้ (ไม่เกิน 15 หน้า)

     1.อธิบายความหมายของโปรแกรมเพื่องานเอกสาร


     2.จงยกตัวอย่างของโปรแกรมเพื่องานเอกสารในปัจจุบัน
   พร้อมอธิบายวัตถุประสงค์ของการใช้งาน อย่างน้อย 3 โปรแกรม


     3.อธิบายประโยชน์ของโปรแกรมเพื่องานเอกสาร


     4.อธิบายคุณสมบัติของโปรแกรมเพื่องานเอกสาร

 

****** ประกาศ เรื่องการส่งงาน *****
---------- การส่งงาน ให้นักศึกษาส่งงานวันสอบ ไม่ส่งงาน ไม่ให้สอบค่ะ--------------
+++++ หน้าปกรายงานเขียนส่ง ครูหยาดพิรุณ  หิมพรหม ค่ะ +++++


แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

            การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร