3215-2004 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

จุดประสงค์รายวิชา 

           1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

           2. มีความสามารถนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการไปวางแผนวิเคราะห์ออกแบบ ตลอดจนนำไปใช้พัฒนางานองค์กร

            3. เห็นคุณค่าความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 

มาตรฐานรายวิชา 

            1. ปฏิบัติการวางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

            2. ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

            3. นำระบบสารสนเทศไปใช้กับงานในอาชีพ           

 

คำอธิบายรายวิชา 

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและบทบาทของข้อมูลและสารสนเทศ ความสำคัญของระบบสารสนเทศกับองค์กรธุรกิจ โครงสร้างการบริหารในองค์กรธุรกิจ ระดับการใช้สารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

 

คู่มือ / เอกสารตำรา 

            1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้เขียน วิโรจน์ ชัยมูล

            2.เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมแห่งภูมิปัญญา ผู้เขียน ลานนา ดวงสิงห์

 

คำชี้แจง  ให้นักศึกษา......

คำสั่ง ให้นักศึกษาเขียนรายงานด้วยลายมือตนเองตามหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้ (ไม่เกิน 10 หน้า) --- งานครั้งที่ 1

            1.อธิบายความหมายและขอบเขตของระบบสารสนเทศ

            2.บอกส่วนประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร

            3.อธิบายวิธีการทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

            4.อธิบายลักษณะสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 ****** ประกาศ เรื่องการส่งงาน *****
---------- การส่งงาน ให้นักศึกษาส่งงานวันสอบ ไม่ส่งงาน ไม่ให้สอบค่ะ--------------
+++++ หน้าปกรายงานเขียนส่ง ครูหยาดพิรุณ  หิมพรหม ค่ะ +++++


****** ประกาศ เรื่องการสอบ ******
---------- นักศึกษากลุ่มเทคโนฯ สำนักงานรุ่น 2 ให้เข้ามาสอบวันที่ 18-12-2554 เวลา 13.00 พร้อมทั้งส่งงานค่ะ------------


แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

            สารสนเทศเพื่อการจัดการ