3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ

วิชา  3000-0201    โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ    3(4)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและการใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานอาชีพ
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการจัดทำเอกสาร การจัดการฐานข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลงานและการผลิตสื่อในงานอาชีพ
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการจัดการเอกสาร
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่อและการนำเสนอผลงาน
5. ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนางานอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในงานอาชีพ การจัดการเอกสาร การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ สื่อผสมและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อประเภทต่างๆ การสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ สื่อพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

 

คำชี้แจง  ให้นักศึกษา......

คำสั่ง ให้นักศึกษาเขียนรายงานด้วยลายมือตนเองตามหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้ (ไม่เกิน 10 หน้า) --- งานครั้งที่ 1

1.อธิบายความสำคัญของงานอาชีพคอมพิวเตอร์

2.โปรแกรมสำเร็จรูป คืออะไร มีโปรแกรมอะไรบ้าง

3.บอกประโยชน์ของโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีต่องานทางด้านเอกสาร

4.เมื่อทำการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word 2007 ให้บอกวิธีการทำงานดังต่อไปนี้

            4.1 การเข้าสู่โปรแกรมมีขั้นตอนดังนี้ คือ

            4.2 การสร้างแฟ้มเอกสารใหม่ มีขั้นตอนดังนี้ คือ

            4.3 การตั้งค่าหน้ากระดาษ มีความสำคัญอย่างไร

            4.4 การบันทึกเอกสารมีขั้นตอนดังนี้ คือ

            4.5 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์มีขั้นตอนดังนี้ คือ

 ****** ประกาศ เรื่องการส่งงาน *****
---------- การส่งงาน ให้นักศึกษาส่งงานวันสอบ ไม่ส่งงาน ไม่ให้สอบค่ะ--------------
+++++ หน้าปกรายงานเขียนส่ง ครูหยาดพิรุณ  หิมพรหม ค่ะ +++++

 
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
           1. การสมัครใช้ free e-mail ที่ Hotmail (youtube  ภาษาไทย)
           2. การสมัครใช้ free e-mail ที่ G-Mail (youtube ภาษาไทย)
           3. Search อย่างเซียนด้วย google ตอนที่ 1
           4. Search อย่างเซียนด้วย google ตอนที่ 2
           5.Search อย่างเซียนด้วย googleตอนที่ 3
           6.Search อย่างเซียนด้วย google ตอนที่ 4
           7.Search อย่างเซียนด้วย google ตอนที่ 5
           8.108เคล็ดลับเก่งอินเทอร์เน็ต
           9.การใช้งาน e-mail และ internet บน window7
          10.ส่วนประกอบของระบบเครือข่าย เน็ตเวิร์ค Network

ดาวน์โหลดใบงาน


ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ตัวอย่างพื้นฐานการคำนวณ
การทำจดหมายเวียน Excel เพื่อการคำนวณ ตัวอย่างการแสดงผลเป็นกราฟ
ใบงานฟังก์ชันการใช้งาน ตัวอย่างการคำนวณเกรด หาเวลาการทำงานเป็นจำนวนวัน
ตัวอย่างใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
ตัวอย่างการตัดเกรด ตัวอย่าง วัน เดือน ปี