ครูสาธิต วรรณสุทธิ์

ครูสาธิต  วรรณสุทธิ์                                                การศึกษา

วัน เดือน ปี เกิด                                                     วศบ.วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง

13 กุมภาพันธ์  2518                                               มหาวิทยาลัยมหานคร

ข้อมูลการติดต่อ                                                     ตำแหน่ง ครู คศ.1

166ก   ตำบลบางปราสร้อย   อำเภอเมือง                      หน้าที่พิเศษ

จังหวัด ชลบุรี                                                        งานประกันคุณภาพและพัฒนาสถานศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์                                                 ควบคุมกีฬา   กระโดดไกล

081-8656196

E-mail: satit5911@hotmail.com

คติประจำใจ

ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความพยายามอยู่ที่นั่น

กีฬาโปรด ฟุตบอล

อาหารโปรด  ปลาทอด

สีที่ชื่นชอบ   สีน้ำเงิน