ครูเกียรติชัย สาริยสุนทร
ครูเกียรติชัย      สาริยะสุนทร                                  การศึกษา
 
วัน เดือน ปีเกิด                                                   คอม.ไฟฟ้า

30 ธันวาคม 2512                                               ตำแหน่ง

ข้อมูลการติดต่อ                                                 ครูชำนาญการ

บ้านเลขที่ 193 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ                    หน้าที่พิเศษ                 

จังหวัดชลบุรี  20250                                           หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 
หมายเลขโทรศัพท์                                             ครูที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปี ชฟ.5/7-8                                     

038-238527 ต่อ 113                                         ผู้ควบคุมกีฬา  หมากกระดาน
                                       
E-mail: KIAT118@hotmail.com