วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม รหัส 2100-1002

                         จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คำอธิบายรายวิชา
                              วัสดุช่างอุตสาหกรรม  รหัส 2100-1002 2(2)
                หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ของกรมอาชีวศึกษา
                                      (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พุทธศักราช  2546)

จุดประสงค์รายวิชา
     1.  เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานในกาจำแนกชนืด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งาน
          ของวัสดุอุตสาหกรรม
     2.  เพื่อให้สามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้และการจัดเก็บได้ตรงตามมาตรฐาน
     3.  เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน
     4.  เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัสดุ นำวัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด    

มาตรฐานรายวิชา
     1.  เข้าใจหลักการพื้นฐานในการจำแนกชนิด ลักษณะ มาตรฐาน การใช้งานวัสดุอุตสาหกรรม
     2.  เลือกวัสดุอุตสาหกรรมตามแบบสั่งงาน

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บวัสดุ  ในงานอุตสาหกรรมประกอบด้วยโลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม เชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็น การกัดกร่อนและการป้องกัน การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น พลังงานในอนาคต