วิชางานเทคนิคพื้นฐาน รหัส 3100-0001

                       จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คำอธิบายรายวิชา
                             งานเทคนิคพื้นฐาน  รหัส 3100-0001    3(5)
            หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ของกรมอาชีวศึกษา
                               (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พุทธศักราช  2546)

จุดประสงค์รายวิชา
     1.  เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้  การบำรุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องมือกลเบื้องต้น
     2.  เพื่อให้มีความสามารถในการใช้  การบำรุงรักษา เครื่องมือและเครื่องกลเบื้องต้น
     3.  เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน
     4.  เพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย  ผลงานประณีตเรียบร้อย  รู้จักแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้
     5.  เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งได้ก่  การตรงต่อเวลา  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน

มาตรฐานรายวิชา
     1.  วัดและร่างแบบชิ้นงานโลหะ
     2.  แปรรูปโลหะด้วยเครื่องมือทั่วไป
     3.  ลับคมตัดเครื่องมือทั่วไป

คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้  การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องเครื่องกลเบื้องต้น  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  งานวัดและตรวจสอบ  งานร่างแบบ  งานตัด  งานตะไบ  งานเจาะ  งานลับคมตัด  งานทำเกลียว  งานประกอบ