พันธกิจ

๑.การบิรหารจัดการเชิงรุกโดยผู้บริหารมีภาวะผู้นำ
๒.การสร้างความเป็นหุ้นส่วน
๓.พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
๔.การบริหารสังคม
๕.วิจัยและพัฒนา