วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพเพื่อการทำงาน