ประวัติแผนกเขียนแบบฯ

ประวัติ
         เดิมวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2513 เปิดการสอนปี 2514 ในขณะนั้น "อาจารย์สกุล เวชชกร" ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยแผนกช่างเขียนแบบเครื่องกลมีอาจารย์ประจำแผนก 1 ท่าน คือ "อาจารย์ประเสริฐ ชินชุมากร" ต่อมาปี 2515 ก็มีอาจารย์ประจำแผนกเพิ่มขึ้นอีกท่านคือ "อาจารย์สมใจ ชินชุมากร" และในปีพุทธศักราช 2517 ได้ทำการยุบแผนกชั่วคราวและเปิดรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2524 ขณะนี้ปี 2554 มีครูประจำแผนกฯ 6 ท่าน เปิดสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 215 คน

เปิดสอน 2 ระดับ คือ
          1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
                    - สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
          2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
                    - สาขางานออกแบบ และเขียนแบบการผลิต