ตารางสอน

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตารางสอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน                                                         ภาคเรียนที่ 1                          ปีการศึกษา         2554  
ชื่อนายสมยศ   วงเกษร                                     วุฒิ วทบ.เทคนิคการผลิต                                         หน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน    
คาบที่ ## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 การคิดคำนวนชั่วโมง
เวลา ## 08:00-09:00   09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00     หลักสูตร คาบใน คาบเบิก รวม
  Bitmap Bitmap Bitmap
กิจกรรมหน้าเสาธง
                                                                        ปกติ ไม่เบิก
จันทร์                                                                     ปวช. 12 12 12 24
                                                                          ปวส. - - - -
  2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น                                                    
อังคาร ชษ.1/7-8                                                  
                                                                           
  2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น     Bitmap
 
2100-1007 กิจกรรม Bitmap
งานเครื่องมือกลฯ
       
พุธ ชย.1/1-2       ชษ.1/9-10          
                                                               
  2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น                                                  
พฤหัสฯ ชย.1/5-6                                                  
                                                                           
      Bitmap
 
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น     Bitmap
 
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น              
ศุกร์   ชย.1/3-4       ชบ.1/1-2              
                                                                           
                                                         
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ห้อง/กลุ่ม รวม
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2 4 6 24 ลงชื่อ………………………….. หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
    (นายสมยศ  วงเกษร)
            ลงชื่อ………………………….. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
    (นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์)
            ลงชื่อ………………………….. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
            (นายจิระพงษ์  จันทร์ประเสริฐ)
           
            รวม 24
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตารางสอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน                                                                ภาคเรียนที่ 1                  ปีการศึกษา         2554  
ชื่อนาสถาพร   อุ่นเรือนงาม                                              วุฒิ ปทส.เครื่องมือกล                                                             หน้าที่พิเศษ -    
คาบที่ ## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 การคิดคำนวนชั่วโมง
เวลา ## 08:00-09:00   09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00     หลักสูตร คาบใน คาบเบิก รวม
  Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
กิจกรรมหน้าเสาธง
                                                                        ปกติ ไม่เบิก
จันทร์                                                                     ปวช. 16 16 12 28
                                                                          ปวส. 5 5 - 5
  2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น                 Bitmap
 
3100-0001  งานเทคนิคพื้นฐาน    
อังคาร ชษ.1/7-8                   ช่างเครื่องมือวัด ม.6  
                                                                           
  2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น     Bitmap
 
2100-1007 กิจกรรม Bitmap
งานเครื่องมือกลฯ
       
พุธ ชย.1/1-2       ชษ.1/9-10          
                                                               
  2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น                          
พฤหัสฯ ชย.1/5-6 ชบ.1/3-4                          
                                                                           
  พบครู 2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น     Bitmap
 
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น              
ศุกร์ ที่ปรึกษา ชย.1/3-4       ชบ.1/1-2              
                                                                           
                                                         
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง ห้อง/กลุ่ม รวม
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2 4 7 28 ลงชื่อ………………………….. หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 2 5 1 5 (นายสมยศ  วงเกษร)
            ลงชื่อ………………………….. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
    (นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์)
            ลงชื่อ………………………….. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
            (นายจิระพงษ์  จันทร์ประเสริฐ)
           
            รวม 33
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตารางสอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน                                                                ภาคเรียนที่ 1                  ปีการศึกษา         2554  
ชื่อนายเกรียงศักดิ์   ปานคล้าย                                                   วุฒิ                                                                     หน้าที่พิเศษ -    
คาบที่ ## 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 การคิดคำนวนชั่วโมง
เวลา ## 08:00-09:00   09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00     หลักสูตร คาบใน คาบเบิก รวม
  Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
กิจกรรมหน้าเสาธง
2100-1004       Bitmap
งานฝึกฝีมือ
                              ปกติ ไม่เบิก
จันทร์ ชบ.1/3  รง.3                                       ปวช. 18 18 12 30
                                                                          ปวส. - - - -
  2100-1004       Bitmap
งานฝึกฝีมือ
                                 
อังคาร ชย.1/3  รง.3                                        
                                                                           
  2100-1004       Bitmap
งานฝึกฝีมือ
กิจกรรม                    
พุธ ชบ.1/1  รง.3                            
                                       
KMe : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250