วัตถุประสงค์รายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ