ผังบุคลากรครูสายชล  สุขนิ่ม
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูกิตรวีร์  ชัยอนันต์วรนาท
ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูเอกลักษณ์  เฉลิมลาภ
ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ