คำอธิบายรายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา
        1. มีความเข้าใจความรู้พื้นฐานของงานขาย  ประเภท  ลักษณะงานขาย  ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจการ  ลูกค้า  คู่แข่งขัน  และเทคนิคการขาย

        2. มีความเข้าใจเทคนิคการขายพื้นฐาน
        3. มีทักษะในงานอาชีพขาย
        4. ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพขาย
มาตราฐานรายวิชา
    1. คำอธิบายความสำคัญของการขาย  แนวความคิดทางการตลาด

    2. บอกประเภท และลักษณะของการขาย
    3. จำแนกผลิตภัณฑ์ กิจการ ลูกค้า คู่แข่งขัน
    4. บอกคุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย
    5. อธิบายโอกาสและความก้าวหน้าของอาชีพพนักงานขายได้Innocent
คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาความสำคัญของพนักงานขาย  แนวความคิดทางการตลาด ประเภทและลักษณะของการขาย ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจการ ลูกค้า คู่แข่งขัน และเทคนิคการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย โอกาสความก้าวหน้าของพนักงานขาย ความรู้ทางเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับงานขาย