ประวัติแผนกวิชา

     
ก้าวสู่สาขาอาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจหลักที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทย
     
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสาขางานการโรงแรมและการบริการ ในปี พ.ศ. 2543 ผู้เรียนเป็นผู้ทำงานในสถานประกอบการ เวลาศึกษา 17.00-22.00 น.ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็น ปวส.รุ่น 1(2546)  และปี พ.ศ. 2544 เปิดสอนสาขางานการโรงแรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รุ่น 1 (2547)ในปี พ.ศ.2550 เปิดสอนสาขาการท่องเที่ยวในหลักสูครประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รุ่น 1(2552) ได้เปิดทำการเรียนการสอนทั้ง 2 ระดับจนถึงปัจจุบันนี้