หลักสูตรที่เปิดการสอน

แผนกวิชาช่างยนต์ 
       ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนประกอบ ว่าทำงานอย่างไร และเทคนิคการตรวจสอบข้อขัดข้อง
      ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ ถ้าต้องการศึกษาต่อก็สามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล หรือเอกชนได้

  มาตรฐานการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา นักเรียนสามารถที่จะ:
    
- ปฏิบัติงานด้านเทคนิคในสถานประกอบการ
     - จัดและวางระบบฐานข้อมูลในสถานประกอบการ
     - แก้ไขปัญหาโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
   
     - จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพของงาน
     - แสดงให้เห็นถึงความมีเหตุผลของช่างเทคนิค
     - ทดสอบการทำงานของเครื่องยนต์
     - ทดสอบคุณสมบัติของเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น และของเหลวอื่น
     - ทดสอบความแข็งแรงของวัตถุ
     - ทดสอบระบบการทำงานของนิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์
     - ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน และดีเซล
     - ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบเกียร์ และระบบบรองรับ
     - ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า และส่วนประกอบเพิ่มเติม
  

  มีความรู้ด้านเทคนิคยานยนต์
    
- ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบหัวฉีดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
     - ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล
     - ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ
     - ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมเกียร์อัตโนมัติ

  
มีความรู้ด้านรถยนต์
    
-
บำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล ตามคู่มือ
     - ถอด ประกอบ เครื่องยนต์ แก๊สโซลีน และดีเซล ตามคู่มือ
     - บำรุงรักษาคลัทธ์ เกียร์ และเพลาขับ ตามคู่มือ
     - ถอด ประกอบ คลัทธ์ เกียร์ และ เพลาขับ ตามคู่มือ
     - บำรุงรักษาระบบรองรับ ระบบบังคับเลี้ยว และเบรค
     - บำรุงรักษา แบตเตอรี่ ระบบสตาร์ท ระบบประจุไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบไฟเตือน และ สัญญาณตามคู่มือ
     - ซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ
     - ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ
     - ซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล และแก๊สโซลีน ตามคู่มือ
     - บำรุงรักษารถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
     - ถอดประกอบจักรยานยนต์ตามคู่มือ