ประวัติแผนก

ประวัติสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ก่อตั้งขั้นพร้อมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเมื่อ ปี 2512 เปิดทำการสอน นักเรียน ระดับ ปวช. รุ่นแรก ปี พ.ศ.2514 เปิดสอนระดับ ปวส. ในปี พ.ศ.2526 และระดับ ปทส. ในปี พ.ศ.2538 ปัจจุบันระดับ ปทส.ได้ถูกยกเลิกไปและกปรับปรุงเป็นปวส.เนื่องจากบุคลากรที่ผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการ