ประวัติแผนก

.ศ. 2526  เปิดสอนในระดับ ปวช. สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1  

พ.ศ. 2529  ได้ทำการย้ายสถานที่เรียนเป็นครั้งแรก  เนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น   พื้นที่ของโรงงานเดิมไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน  จึงได้ย้ายไปอยู่ที่อาคาร 3 ซึ่งปัจจุบันคือตึกสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2532  มีการย้ายสถานที่เรียนเป็นครั้งที่สอง  ไปอยู่ที่อาคาร 2  ซึ่งเป็นอาคารเรียน 3 ชั้น  ซึ่งเป็นตึกของสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2533 เริ่มเปิดสอนเพิ่มในระดับปวส.  เพื่อรองรับนักเรียนระดับ ปวช. ซึ่งจบไปแล้วถึง 4  รุ่น  
พ.ศ. 2536  ย้ายไปยังอาคารเรียนใหม่ของแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์มีขนาด  4  ชั้น


พ.ศ. 2538 เปิดสอนเพิ่มในระดับ ปวช.1 ระบบทวิภาคี รุ่นที่ 1 และเปิดเพิ่มในระดับ ปวส. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป 

พ.ศ. 2539 เปิดสอนเพิ่มในระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคระบบสื่อสาร

พ.ศ.2540 เปิดสอนในระดับ ปวช.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป จำนวน 3  ห้อง  เพียงรุ่นเดียว  และเปิดเพิ่มในระดับ ปวส.  สาขางานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาช่างเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน สาขางาอิเล็กทรอนิกส์การบิน (ภาคสมทบ)

.ศ.2543 เปิดสอนเพิ่มในระดับปวส.สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ รับผู้ที่จบจาก ม.6  ซึ่งถือว่าเป็น ม.6 รุ่นที่ 1

พ.ศ.2546 เปลี่ยนให้นักเรียนระดับ ปวช. 1 เรียนรวมกันหมด  ให้เลือกช่างในระดับ ปวช. 2 และเปลี่ยนชื่อจากสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป เป็นสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ภาพและเสียง

พ.ศ.2552 เปิดสอนในระดับปวส.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมแทนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ภาพและเสียง