บุคลากร

 

บุคลากร
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

  

 

นายทองคำ แก้วสุข

หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

  นายสุคนธ์ พุ่มศรี

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

 งานอาคารสถานที่

นายมนตรี ปัญจขันธ์

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายพันธ์ศักดิ์ พลอินทร์

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

งานปกครอง

 

 

นางชลิดา วัฒนดิเรก

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 

งานแนะแนว

ว่าที่เรือตรีณัฐวุฒิ พ่วงพิทักษ์

 ตำแหน่งครูชำนาญการ

 งานกิจกรรม

นายชูสกุล พรหมมาศ

ตำแหน่งครู

งานประกันคุณภาพ

 

 

 นายจิรวัฒน์ แสงคุณธรรม

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

งานประชาสัมพันธ์

นายเทอดศักดิ์  เงินมูล

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

นายส่งศักดิ์  ปาผล

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

 

 

นายนพรัตน์  รุ่งเรืองจินดา

ตำแหน่งพนักงานราชการ

งานอาคารสถานที่

นายภวัต  กาญจนวิศิษฏ์ผล

ตำแหน่งครูพิเศษสอน

นางสาวภัสพร ชัชวาล

ตำแหน่งพนักงานราชการ

งานหลักสูตร

นายชาตรี  งามดังนาค

ตำแหน่งครูพิเศษสอน

นายวีระพล ดำเนินพาณิชย์

ตำแหน่งครูพิเศษสอน

งานกิจกรรม

นายสมัคร  อินทร์เลิศ

ตำแหน่งครูพิเศษสอน

 

 

 

นางสาวจตุพร  ชมพิกุล

ตำแหน่งนักศึกษาปฏิบัติการสอน

 

นายพีรสิษฐ์  ยมจินดา

ตำแหน่งนักศึกษาปฏิบัติการสอน

นางสาวพรทิพย์  ศรีวิลัย

ตำแหน่งนักศึกษาปฏิบัติการสอน