จุดประสงค์รายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา

1.       เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการเขียนแบบก่อสร้างอาคารโครงสร้างขนาดเล็ก

2.       เพื่อให้มีความสามารถในการเขียนแบบก่อสร้างอาคารโครงสร้างขนาดเล็ก

3.       เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน มีความประณีตเรียบร้อย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา