คำอธิบายรายวิชา

เทคโนโลยีคอนกรีต 2106-2201 2 (2) Concrete Technology
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545 
คําอธิบายรายวิชา
             ศึกษาเกี่ยวกับชนิด สมบัติของซีเมนตแตละชนิด หลักการคัดเลือกมวลรวมที่ดีเพื่อใชผสมในการทํา คอนกรีต การเทคอนกรีตลงในแบบ การทําคอนกรีตใหแนน การบมคอนกรีตระยะเวลาของการใชงาน พฤติกรรมของคอนกรีตทางดานกําลังรับน้ำหนักบรรทุก และการเปลี่ยนรูป
จุดประสงครายวิชา
 1. เพื่อใหมีความเขาใจคุณสมบัติของวัสดุที่ใชทําคอนกรีต และคอนกรีต
 2. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการหาปริมาณวัสดุที่ใชผสมคอนกรีต
 3. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการเท การทําใหแนนและการบมคอนกรีต
 4. เพื่อใหมีความเขาใจพฤติกรรมของคอนกรีตทางด้านกําลังรับน้ำหนักบรรทุกและการเปลี่ยนรูป มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจประเภทของปูนซีเมนตปอรตแลนดและการใชงาน คุณสมบัติของคอนกรีต คุณสมบัติของ วัสดุผสมที่ใชผสมคอนกรีต
2. ผสมคอนกรีต เท ทําใหแนนและบมคอนกรีต
3. ทดสอบกําลังรับน้ำหนักของคอนกรีต