บุคลากร


        ครูสุริยัน   อธิปัตยกุล       
หัวหน้างานอาคารสถานที่

        ครูสาโรจน์   อรุณฉาย          

ครูชำนาญการ
ทำหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารฯ ด้านงานก่อสร้าง

         ว่าที่เรือตรี ศุภกฤช สุขเจริญ
ครูพิเศษสอน
ทำหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารฯ ด้านงานไฟฟ้า

          ครูทัศนัย  สมบุญโต
ครูพิเศษสอน
ทำหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารฯ ด้านงานช่างเชื่อม

นายสมิง   กลิ่นหอม หัวหน้าหมวดอาคารสถานที่
 
นายวีระพงษ์         โนรี


นายไพฑูรย์      คล้ายยิ่ง

นายประสาน     คล้ายยิ่ง
นายสมจิตร     ครุฑวิเศษ
นายเจน          ครุฑวิเศษ
นายอุเทน       ดีจริง
นายสาทิพย์ งามประดิษฐ์
นาย
นาย