วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์     

   เทคโนโลยีต้องทันสมัย  มีวิสัยในการพัฒนา  จัดหาสื่อที่เหมาะสม  คนชื่นชมในบริการ


พันธกิจ                              

   1. สร้างคลังปัญญาอันอุดมไปด้วยสื่อการเรียนการสอน  และสื่อโสตทัศนูปกรณ์

   2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  การผลิตสื่อการเรียนการสอน  และพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็น

   3. สนับสนุนการเรียนการสอน  กิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษา  และวิทยาลัยฯ

   4. ใส่ใจในบริการ  และสื่อสารด้วยน้ำใจ   ในด้านการขอใช้บริการ  ตลอดจนการยืมสื่อต่าง ๆ