เอกสารประกอบการยืนเบิกเงินประกัน

1.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง + สำเนา 1 ชุด

2.สำเนาบัตรนักศึกษา 2 ชุดพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง + สำเนา 1 ชุด