บันทึกข้อความขอสอบเทียบประสบการณ์หรือสอบเทียบความรู้